BIJZONDERE VOORWAARDEN
A - VERKOOP MATERIEEL
Art. 1 Betalingstermijn
1.1 Facturen voor het Verkochte Materieel zijn netto contant betaalbaar op
tijdstip van levering. De Leverancier is bovendien gerechtigd een voorschot
of zelfs integrale betaling te vragen alvorens tot levering van het Verkochte
Materieel te moeten overgaan.
Art. 2 Levering van het Verkochte Materieel
2.1 Levering geschiedt EXW (ex works), magazijn van de Leverancier
(Incoterms® 2010) behoudens indien schriftelijk anders
overeengekomen. Indien in afwijking van het voorgaande wordt
overeengekomen dat het Verkochte Materieel zal worden afgeleverd
op een door de Klant-Koper aangeduide plaats, dan kan deze levering
geschieden in afwezigheid van de Klant-Koper. De vrachtbrief geldt in dat
geval als leveringsbewijs.
2.2 Bij schade aan de verpakking en/of een ontoereikend aantal pakketten of
materieel dient de Klant-Koper dit op het ogenblik van levering van het
Verkochte Materieel op de vrachtbrief te melden. Hij licht de Leverancier
hierover schriftelijk in binnen twaalf (12) uur na de levering van het
Verkochte Materieel.
2.3 Het Verkochte Materieel wordt geleverd zonder brandstof of met niet
opgeladen batterij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Art. 3 Verkochte Materieel: Overdracht van risico en eigendom
3.1 Bij levering van het Verkochte Materieel volgens Art. 2.1 van deze Bijzondere
Voorwaarden vindt ook de overdracht van risico’s plaats.
3.2 De eigendom van het Verkochte Materieel gaat over bij het laatste van
volgende gebeurtenissen: bij levering van het Verkochte Materieel, of op
het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten. De
eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot op dit ogenblik.
3.3 Zolang de eigendomsoverdracht van het Verkochte Materieel niet volledig is
geschied, verbindt de Klant-Koper er zich toe:
3.3.1 Om het Verkochte Materieel in natura onder zich te houden en het
Verkochte Materieel niet onroerend te maken door bestemming of
incorporatie, noch het Verkochte Materieel te vermengen met een
ander roerend goed; en
3.3.2 Om het Verkochte Materieel in goede staat te bewaren en al het
mogelijke te doen opdat het Verkochte Materieel zou beschermd zijn
tegen elke vorm van gedeeltelijk of volledig vergaan, onder meer –
zonder dat deze opsomming limitatief is – ten gevolge van brand,
waterschade, ontploffingsgevaar, diefstal, etc. De Klant-Koper zal het
Verkochte Materieel laten verzekeren tegen alle risico’s, ten minste
voor het bedrag van de Koopprijs en de Kosten.
Art. 4 Staat van het Verkochte Materieel en vrijwaring door de
Leverancier
4.1 Het tweedehands Verkochte Materieel wordt door de Klant-Koper ontvangen
in de staat waarin het zich bevindt. De Leverancier is hierdoor uitdrukkelijk
niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het tweedehands Verkochte
Materieel aan hierop toepasselijke wettelijke (Europese) (veiligheids)eisen.
De inontvangstname van het tweedehands Verkochte Materieel door de
Klant-Koper op het ogenblik van de levering, bepaald in Art. 2.1 van deze
Bijzondere Voorwaarden, brengt de aanvaarding van het Verkochte Materieel
met zich mee.
4.2 De Klant-Koper verbindt er zich toe het tweedehands Verkochte Materieel
pas in dienst te stellen nadat hij er zich op behoorlijke wijze van heeft
vergewist dat het tweedehands Verkochte Materieel in overeenstemming
is met de ter plaatse geldende gebruiksvoorschriften en –vereisten, dat
de installatie ervan betrouwbaar is, en dat de gebruiksomstandigheden
veilig zijn. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant-Koper
om de nodige maatregelen te treffen die waarborgen dat het tweedehands
Verkochte Materieel op het ogenblik van indienststelling aan de essentiële
veiligheidsvereisten voldoet. Door de Leverancier uitgeschreven EG
Verklaringen worden uitdrukkelijk en uitsluitend afgegeven onder deze
voorwaarden, onverminderd het geen bepaald in Art. 9.2 van de Algemene
Voorwaarden. De Klant-Koper dient de Leverancier te vrijwaren indien blijkt
dat het tweedehands Verkochte Materieel in dienst werd gesteld zonder
dat vooraf vereiste aanpassingen, herstellingen en/of inspecties werden
uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en met het oog op veilig
functioneren van het tweedehands Verkochte Materieel.
4.3 Art. 4.1 en 4.2 van deze Bijzondere Voorwaarden zijn niet van toepassing
indien de Klant-Koper tevens – en uitsluitend – de (eind)gebruiker van het
tweedehands Verkochte Materieel is.
4.4 Indien de Klant-Koper van oordeel zou zijn dat het aan hem geleverde nieuwe
Verkochte Materieel niet-conform met de bestelling is of door zichtbare
gebreken is aangetast, dient de Klant-Koper hierover een schriftelijke klacht
over te maken aan de Leverancier uiterlijk binnen 24 uur na levering van
het Verkochte Materieel. Indien de Leverancier na het verstrijken van deze
termijn geen schriftelijke klacht van de Klant-Koper heeft ontvangen, wordt
de Klant-Koper geacht het Verkochte Materieel te hebben aanvaard.
4.5 Verborgen gebreken dienen door de Klant-Koper binnen een termijn van acht
(8) werkdagen nadat de Klant-Koper deze gebreken heeft vastgesteld of
normaliter had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan
de Leverancier meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn
van drie (3) maanden na de datum van levering van het Verkochte Materieel.
4.6 Voor wat het tweedehandse, het op maat gemaakte en het
gereconditioneerde Verkochte Materieel betreft, staat de Leverancier
bovendien slechts in voor die verborgen gebreken die dermate de essentiële
componenten van het Verkochte Materieel aantasten en de Klant-Koper
verplichten tot dermate ingrijpende herstellingen dat de Klant-Koper
bij kennis van deze verborgen gebreken nooit de Koopovereenkomst zou
gesloten hebben.
4.7 De Leverancier dient de Klant-Koper niet te vrijwaren indien blijkt dat:
4.7.1 De Klant-Koper of een derde herstellingen of wijzigingen heeft
aangebracht aan het Verkochte Materieel of geprobeerd heeft dit te
doen; of
4.7.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik,
zoals, onder meer, het gebruik van het Verkochte Materieel voor
andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd,
overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze
die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik,
montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de
technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar
het Verkochte Materieel wordt gebruikt; of
4.7.3 De gebreken niet tijdig en op correcte wijze zijn gemeld aan de
Leverancier; of
4.7.4 De bij het Verkochte Materieel behorende en niet van de Leverancier
afkomstige documentatie, waaronder begrepen de gebruiks- of
bedieningsvoorschriften, veiligheidssymbolen etc, onjuist en/of
onvolledig is; of
4.7.5 De Klant-Koper niet voldoet aan de verplichting tot registratie waaruit
regelmatig onderhoud van het Verkochte Materieel blijkt; of
4.7.6 Het Verkochte Materieel gebruikt werd samen met accessoires of
hulpstukken die niet als toebehoren bij het Verkochte Materieel
werden verkocht of geleverd, dan wel niet bedoeld zijn om samen met
het Verkochte Materieel gebruikt te worden.
4.8 Verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien
een verborgen gebrek met betrekking tot het Verkochte Materieel voorligt,
wordt expliciet overeengekomen dat de Leverancier, volgens zijn deskundig
inzicht en naar zijn keuze, ofwel het Verkochte Materieel mag herstellen
ofwel het Verkochte Materieel mag vervangen, ofwel een prijsvermindering
mag toestaan, ofwel dat de Koopovereenkomst wordt ontbonden met
terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van het Verkochte Materieel.
De Klant-Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen.
Vervangen onderdelen worden automatisch en zonder enige vergoeding
eigendom van de Leverancier. Alle kosten voor vervoer, douane, monteren,
demonteren en verplaatsingskosten blijven ten laste van de Klant-Koper.
4.9 Alle hierin geïmpliceerde garanties of voorwaarden worden, voor zover
toegestaan bij wet, uitgesloten.
Art. 5 Klachtenbehandeling voor het Verkochte Materieel
5.1 Indien de Klant-Koper een klacht heeft over het Verkochte Materieel om
een in Art. 7.2 van de Algemene Voorwaarden of Art. 4 van deze Bijzondere
Voorwaarden vermelde reden, dient hij deze klacht binnen de in deze
Artikelen bepaalde termijn gemotiveerd en schriftelijk aan de Leverancier te
melden. De Leverancier zal de klacht onderzoeken en de Klant-Koper binnen
een redelijke termijn schriftelijk antwoorden.
5.2 Het Verkochte Materieel wordt niet teruggenomen, tenzij na schriftelijk
akkoord van de Leverancier in antwoord op een gemotiveerd schriftelijk
verzoek van de Klant-Koper. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 7.2