BIJZONDERE VOORWAARDEN
B – VERHUUR MATERIEEL
Art. 1 Voorwerp
1.1 Het voorwerp van de Huurovereenkomst is steeds een basis toestel zonder
bijkomende speciale uitrusting, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders
werd overeengekomen.
Art. 2 Huurwaarborg
2.1 De Leverancier kan aan de Klant-Huurder bij het aangaan van de
Huurovereenkomst een waarborgsom en/of voorschot vragen. De
waarborgsom wordt na de beëindiging van de Huurovereenkomst
gecrediteerd op de factuur of teruggestort nadat de Leverancier heeft
vastgesteld dat het Verhuurde Materieel nog in goede staat is en de Klant-
Huurder voldaan heeft aan al zijn verplichtingen zoals bepaald in art. Art. 8
van deze Bijzondere Voorwaarden en bij gebreke waaraan deze waarborgsom
geheel of gedeeltelijk door de Leverancier zal worden ingehouden.
Art. 3 Huurprijs
3.1 Bij een Huurovereenkomst van bepaalde duur kan de Huurprijs worden
uitgedrukt per werkdag, per week of per maand. Indien de Huurovereenkomst
aanvangt of een einde neemt in de loop van een maand, zal de Huurprijs pro
rata temporis worden berekend. Bij een Huurovereenkomst van onbepaalde
duur is de Huurprijs uitgedrukt per werkdag, per week of per maand. Indien
de Huurprijs per werkdag is uitgedrukt en de Huurovereenkomst vangt aan
of neemt een einde in de loop van een werkdag, zal deze werkdag voor de
berekening van de Huurprijs als een volledige werkdag worden beschouwd.
Is de Huurprijs echter per week of per maand uitgedrukt en vangt de
Huurovereenkomst aan of neemt zij een einde in de loop van een week of een
maand, dan zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend.
3.2 Bij een Huurovereenkomst van een bepaalde duur langer dan twaalf maanden
is de Huurprijs vast gedurende het volledig eerste jaar, te rekenen vanaf
de levering van het Verhuurde Materieel. Voor elke van de volgende jaren
kan 35% van de Huurprijs verhoogd of verlaagd worden naargelang de
schommeling van de loonindex.
3.2.1 De loonindex is de s-parameter bekendgemaakt door Fabrimetal West-
Vlaanderen.
3.2.2 De basisindex is deze van de maand van levering.
3.3 Ongeacht of het een Huurovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur
betreft, geldt de Huurprijs voor een gebruik van het Verhuurde Materieel
gedurende het in de Huurovereenkomst vermelde maximum aantal werkuren
per jaar/per week/per werkdag en per toestel. Voor ieder uur dat voormeld
maximum overschrijdt zal de Leverancier een bijkomende Huurprijs
aanrekenen, die proportioneel wordt berekend op basis van de contractueel
bepaalde Huurprijs.
3.4 De Leverancier heeft te allen tijde het recht de stand van de urenteller op te
nemen om de effectieve duurtijd van het gebruik van het Verhuurde Materieel
te bepalen. Op eenvoudige vraag van de Leverancier zal de Klant-Huurder de
stand van de urenteller schriftelijk meedelen.
Art. 4 Betalingstermijn
4.1 Facturen voor het Verhuurde Materieel zijn netto contant betaalbaar
binnen de dertig (30) dagen einde maand na datum van de factuur van de
Leverancier. De Huurprijs en de Kosten voor het Verhuurde Materieel worden
door de Leverancier per maand gefactureerd. Bij beëindiging door de Klant-
Huurder en ontbinding lastens de Klant-Huurder van een Huurovereenkomst
van onbepaalde duur worden de Huurprijs en de Kosten echter onmiddellijk
aan de Klant-Huurder gefactureerd.
Art. 5 Levering van het Verhuurde Materieel
5.1 Indien de Huurovereenkomst niet door de Klant-Huurder ondertekend werd
bij de totstandkoming, dan zal de Klant-Huurder de Huurovereenkomst
ondertekend en ten laatste binnen 24 uren na ontvangst ervan terugsturen
aan de Leverancier. Stuurt de Klant-Huurder binnen voormelde termijn geen
ondertekende Huurovereenkomst terug dan wordt hij door het loutere gebruik
van het Verhuurde Materieel vermoed de Huurovereenkomst te hebben
aanvaard.
5.2 Het Verhuurde Materieel wordt in een vestiging van de Leverancier ter
beschikking gesteld aan de Klant-Huurder. Indien de Klant-Huurder daartoe
uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt, kan het Verhuurde Materieel, op het
in de Huurovereenkomst aangegeven adres worden ter beschikking gesteld
aan de Klant-Huurder, die zelf de kosten draagt verbonden aan het transport
en de levering. De Leverancier is gerechtigd het Verhuurde Materieel af te
(laten) leveren op het door de Klant-Huurder opgegeven adres voor risico van
deze laatste, zelfs als de Klant-Huurder niet aanwezig is. De vrachtbrief geldt
als leveringsbewijs.
Art. 6 Staat van het Verhuurde Materieel
6.1 Het Verhuurde Materieel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij
levering bevindt.
6.2 Het Verhuurde Materieel wordt, naargelang het type, met volle brandstoftank
of met opgeladen batterij geleverd.
6.3 De Klant-Huurder moet het Verhuurde Materieel bij ontvangst onmiddellijk
aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen en controleren op
gebreken of tekorten.
6.4 Indien de Klant-Huurder, noch zijn vertegenwoordiger, aanwezig is op het
ogenblik van de levering, beschikt de Klant-Huurder over een termijn van 24
uren na schriftelijke bevestiging van de levering van het Verhuurde Materieel
om het Verhuurde Materieel te controleren.
6.5 Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde
termijn van 24 uren na levering van het Verhuurde Materieel dekt de
zichtbare gebreken en ontneemt het recht aan de Klant-Huurder om zich
naderhand nog te beklagen over zichtbare gebreken.
6.6 Gebreken die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten schriftelijk ter
kennis worden gebracht aan de Leverancier. De Leverancier vrijwaart voor
een periode van zes (6) maanden alle verborgen gebreken aan het Verhuurde
Materieel, die het gebruik ervan verhinderen.
6.7 Op het einde van de Huurovereenkomst zal de Klant-Huurder het Verhuurde
Materieel in dezelfde staat teruggeven aan de Leverancier als in dewelke hij
het Verhuurde Materieel heeft ontvangen.
6.8 Alle schade, behalve de normale slijtage, die aan het Verhuurde Materieel
op het moment van teruggave wordt vastgesteld, zal geacht worden
te zijn veroorzaakt door de Klant-Huurder en hij zal er dan ook alle uit
voortvloeiende kosten van dragen.
Art. 7 Onderhoud en herstelling van het Verhuurde Materieel
7.1 Onderhouds- en herstellingswerken kunnen uitsluitend door de Leverancier
of een door hem aangeduide persoon worden uitgevoerd.
7.2 De Leverancier moet door de Klant-Huurder telefonisch en schriftelijk op
de hoogte worden gebracht van het onderhoud en de herstellingen die
uitgevoerd moeten worden.
7.3 De Leverancier zal het nodige doen om in voorkomend geval zo snel mogelijk
de onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren of uit te laten voeren.
7.4 De Klant-Huurder zal hiertoe het Verhuurde Materieel en de nodige
faciliteiten en ruimte ter beschikking stellen aan de Leverancier of diens
aangeduide persoon zodat de aangestelde(n) van de Leverancier tijdens de
normale werkuren van de Leverancier de onderhouds- en herstellingswerken
kan/kunnen uitvoeren.
7.5 Bij een Huurovereenkomst van een bepaalde duur langer dan twaalf (12)
maanden zal de Klant-Huurder de nodige afgesloten opslagruimte voorzien
zodat de Leverancier ter plaatse een reserve wisselstukken kan aanleggen.
De Klant-Huurder zal de nodige verzekeringen onderschrijven voor de
volledige waarde van de wisselstukken en dit vanaf de dag dat deze in de
opslagruimte zijn gebracht.
7.6 Indien de onderhouds- en herstellingswerken niet ter plaatse bij de Klant-
Huurder kunnen worden uitgevoerd, zullen deze werken bij de Leverancier
worden uitgevoerd.
7.7 Indien de Leverancier het redelijkerwijze onmogelijk acht het Verhuurde
Materieel bij de Klant-Huurder te herstellen en deze herstelling langer dan
één (1) werkdag in beslag zal nemen, zal voor de duur van de herstelling
bij de Leverancier, vervangingsmaterieel ter beschikking worden gesteld
aan de Klant-Huurder. Dit vervangingsmaterieel zal niet noodzakelijkerwijze
identiek zijn aan het te herstellen materieel. De kosten verbonden aan de
terbeschikkingstelling van het vervangingsmaterieel zijn ten laste van de
Leverancier, tenzij de herstelling door de Klant-Huurder te dragen is.
7.8 De Klant-Huurder heeft niet het recht schadevergoeding te eisen wanneer
het Verhuurde Materieel tijdelijk niet kan worden gebruikt.
7.9 Herstellingen waarvan bewezen is dat ze nodig zijn wegens de schuld van
de Klant-Huurder komen ten laste van de Klant-Huurder, evenals de kleine
huurherstellingen.
7.10 Herstellingswerken die ten laste komen van de Klant-Huurder worden
apart gefactureerd en zijn betaalbaar volgens de bepalingen de Bijzondere
Voorwaarden – Onderhoud en Herstelling.
7.11 Wanneer de tussenkomst van de Leverancier voor herstelling gevraagd
wordt, en dit verzoek wordt geannuleerd op een ogenblik dat het personeel
van de Leverancier reeds onderweg is, dan zullen de verloren gegane uren en
de nutteloze verplaatsingskosten aan de Klant-Huurder worden gefactureerd.
Art. 8 Plichten van de Klant-Huurder
8.1 De Klant-Huurder verbindt er zich toe:
8.1.1 Zich te houden aan de bepalingen van de Huurovereenkomst en alle
ter plaatse geldende reglementering die betrekking heeft op het
bezit en het gebruik van het Verhuurde Materieel, onder andere, maar
niet beperkt tot, de wettelijke vereisten betreffende het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
8.1.2 Het Verhuurde Materieel als een goede huisvader te gebruiken
overeenkomstig zijn bestemming bepaald in de Huurovereenkomst
of, bij gebreke daarvan, volgens de normale bestemming van het
Verhuurde Materieel.
8.1.3 Te voorzien in het dagelijkse nazicht en onderhoud van het Verhuurde
Materieel aan de hand van de in het documenten vak van het
Verhuurde Materieel meegeleverde technische controlelijst en
smeerschema, waarin begrepen dagelijks nazicht van het oliepeil,
bandenspanning, batterijwater.
8.1.4 Het Verhuurde Materieel inwendig en uitwendig schoon te maken.
8.1.5 Het Verhuurde Materieel in een overdekte en afgesloten plaats onder
te brengen op de ogenblikken dat de Klant-Huurder er geen gebruik
van maakt.
8.2 De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel enkel ter beschikking
stellen van personen die onder zijn bevoegdheid handelen. Tevens moeten
deze personen, evenals de Klant-Huurder zelf, houder zijn van de eventueel
wettelijk vereiste bekwaamheidsbewijzen, attesten of vergunningen en
dienen zij aan alle vereisten te beantwoorden die onder meer door de
verzekeraar van het Verhuurde Materieel worden opgelegd.
8.3 De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel noch geheel, noch
gedeeltelijk in bewaring geven, onderverhuren, of tot zekerheid - al dan niet
aan derden - overdragen, op welke wijze dan ook. Aan de Klant-Huurder die
verhuur van materieel als maatschappelijk doel heeft en voor wie dergelijke
verhuur een gewoonlijke handelspraktijk uitmaakt, is onderverhuur wel
toegestaan.
8.4 Het is de Klant-Huurder ten strengste verboden wijzigingen aan het
Verhuurde Materieel aan te brengen of markeringen van het toestel te
verwijderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Leverancier. Alle eventuele vervangen en geïncorporeerde stukken worden
van rechtswege en zonder enige vergoeding eigendom van de Leverancier.
Deze stukken en accessoires mogen in geen geval de waarde van het
Verhuurde Materieel verminderen of het gebruik ervan overeenkomstig de
bestemming belemmeren, in welk geval de Leverancier gerechtigd is het
Verhuurde Materieel uitsluitend op kosten van de Klant-Huurder in zijn
oorspronkelijke toestand te herstellen.
8.5 De Klant-Huurder is er als enige toe gehouden alle accessoires en
documenten die de Leverancier hem samen met het Verhuurde Materieel ter
beschikking stelde, onder andere, gebruiksaanwijzing, keuringsverslagen,
onderhoudsgegevens, technische controlelijst, EG Verklaring van
Overeenstemming, in goede staat te bewaren. Bij verlies of beschadiging van
accessoires en/of documenten, zal de Klant-Huurder op eigen kosten voor
vervanging of voor de aflevering van duplicaten instaan.
8.6 De Klant-Huurder dient de gemachtigde van de Leverancier te allen tijde vrije
toegang te verlenen tot zijn gebouwen en terreinen of andere plaatsen waar
het Verhuurde Materieel zich bevindt, ter inspectie of, bij beëindiging van de
Huurovereenkomst, afhaling van het Verhuurde Materieel.
8.7 Het is ten strengste verboden om het Verhuurde Materieel aan te wenden
voor het transport van brandbare, ontplofbare, en/of corrosieve goederen, te
gebruiken in een corrosieve omgeving, om met het Verhuurde Materieel deel
te nemen aan wedstrijden en/of testritten en om het Verhuurde Materieel
een ander voertuig te laten duwen, trekken, of wegslepen.
8.8 Het Verhuurde Materieel mag niet gebruikt worden voor rijexamens,
behoudens indien dit, na uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek door de Klant-
Huurder, voorafgaand en schriftelijk werd toegestaan door de Leverancier.
8.9 De Klant-Huurder zal de Leverancier onmiddellijk verwittigen indien het
Verhuurde Materieel defect of beschadigd is. De Klant-Huurder zal de
Leverancier op diens eerste verzoek eveneens alle nodige aanduidingen en
informatie verschaffen.
Art. 9 Verzekering van het Verhuurde Materieel
9.1 De Klant-Huurder dient zich voor de gehele duur van de Huurovereenkomst
te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan
personen en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het
Verhuurde Materieel.
9.2 De Klant-Huurder zal bovendien het Verhuurde Materieel zelf verzekeren
tegen materiële schade, hetzij door brand, diefstal, ontvreemding,
vandalisme, verlies, machinebreuk, aanrijding en dergelijke meer die gehele
of gedeeltelijke beschadiging of vernietiging van het Verhuurde Materieel
als gevolg hebben. De Klant-Huurder dient een kopie van de door hem
ondertekende polis en een bewijs van betaling van de premie over te maken
aan de Leverancier indien deze laatste daarom verzoekt.
9.3 Het Verhuurde Materieel mag niet in gebruik worden genomen op een ander
adres dan dat vermeld in de Huurovereenkomst. Het Verhuurde Materieel
mag niet op de openbare weg worden gebruikt, tenzij met de voorafgaande
en schriftelijke toestemming van de Leverancier, die in dat geval de daartoe
benodigde documenten bezorgt. Indien het Verhuurde Materieel op de
openbare weg wordt gebruikt, zal de Klant-Huurder daartoe, op zijn kosten,
een verzekering onderschrijven en is gehouden de Leverancier te vrijwaren
voor alle retributies, boetes, sleepkosten en opslagkosten die dergelijk
gebruik veroorzaken.
Art. 10 Rechten van de Leverancier
10.1 De Leverancier heeft het recht het Verhuurde Materieel te allen tijde geheel
of gedeeltelijk door gelijksoortig materieel te vervangen en het terug te
nemen in geval van Overmacht zoals bepaald in Art. 8 van de Algemene
Voorwaarden.
10.2 De Leverancier heeft het recht om de uitoefening van gelijk welke verbintenis
die uit de Huurovereenkomst voortvloeit op te schorten, indien de Klant-
Huurder zelf in gebreke blijft enige verbintenis uit hoofde van deze of enige
andere Overeenkomst die hij met de Leverancier heeft gesloten, uit te
voeren.
10.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, heeft
de Leverancier te allen tijde het recht de Huurovereenkomst geheel of
gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De Huurovereenkomst blijft dan
voor het overige onverminderd van toepassing.
10.4 De Klant-Huurder erkent en aanvaardt dat de Leverancier de locatie van het
Verhuurde Materieel kan volgen via GPS technologie voor veiligheids- en
factureringsredenen en dat hij dergelijke informatie kan bewaren voor
zover nodig voor die doeleinden, in overeenstemming met de geldende
privacywetgeving.
Art. 11 Eigendom van het Verhuurde Materieel
11.1 De Leverancier is de exclusieve eigenaar van het Verhuurde Materieel.
11.2 De Klant-Huurder verbindt er zich toe het eigendomsplaatje dat hem ter
beschikking wordt gesteld, goed zichtbaar aan het Verhuurde Materieel
vast te hechten en erover te waken dat dit niet beschadigd, weggenomen of
bedekt wordt.
11.3 De Klant-Huurder dient de Leverancier onmiddellijk schriftelijk te verwittigen
van elk relevant feit dat de eigendom of het gebruik van het Verhuurde
Materieel in het gedrang kan brengen. Dit is onder meer het geval wanneer
het Verhuurde Materieel volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd of
opgeëist wordt of technisch defect is; wanneer het bij een schadegeval met
lichamelijke of materiële schade betrokken is; wanneer een derde geheel of
gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. het Verhuurde
Materieel.
11.4 In dergelijk geval zal de Klant-Huurder de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder of de beslaglegende partij of enige andere betrokken
derde onmiddellijk schriftelijk kennis geven van het feit dat het Verhuurde
Materieel eigendom is van de Leverancier.
11.5 Indien de Klant-Huurder geen eigenaar is van het gebouw of het terrein
waarin het Verhuurde Materieel staat of als hij ophoudt eigenaar te zijn,
zal hij de eigenaar of nieuwe eigenaar van het gebouw of het terrein per
aangetekende brief op de hoogte stellen van het feit dat het Verhuurde
Materieel niet zijn eigendom is.
11.6 De Leverancier kan op elk ogenblik voorlegging vragen van beide voormelde
kennisgevingen.
Art. 12 Subrogatie
12.1 De Klant-Huurder machtigt de Leverancier ertoe om, op kosten van de Klant-
Huurder, alle handelingen die volgen uit de toegebrachte schade aan het
Verhuurde Materieel, zelf te (laten) stellen en eventuele schadevergoedingen
zelf te innen. De Klant-Huurder cedeert derhalve nu reeds al zijn rechten
tegenover derden die verantwoordelijk zijn voor de aan het Verhuurde
Materieel aangebrachte schade.
Art. 13 Duur van de Huurovereenkomst
13.1 De Huurovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde, dan wel
onbepaalde duur. Een Huurovereenkomst voor een bepaalde duur wordt
steeds aangegaan middels een door beide partijen te ondertekenen contract.
13.2 De Huurovereenkomst neemt een aanvang op de dag van de levering van het
Verhuurde Materieel zoals bepaald in Art. 5 en volgens de modaliteiten van
Art. 3 van deze Bijzondere Voorwaarden, en de Huurovereenkomst neemt een
einde op de dag van het verstrijken van de Huurovereenkomst indien het een
Huurovereenkomst van bepaalde duur betreft, ofwel 24 uur na schriftelijke
kennisgeving door de Klant-Huurder dat hij de Huurovereenkomst van
onbepaalde duur beëindigt. De Leverancier zal na voormelde 24 uur aan de
Klant-Huurder dan ook geen Huurprijs meer aanrekenen. Evenwel blijft het
risico m.b.t. het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder tot het ogenblik
van effectieve teruggave aan of effectieve terugname door de Leverancier. De
Leverancier verbindt er zich toe om het Verhuurde Materieel, voor zover dit
aldus door de Klant-Huurder werd gevraagd, binnen de acht (8) werkdagen na
de kennisgeving terug te nemen bij de Klant-Huurder.
13.3 De partijen zullen zich niet op stilzwijgende verlenging of hernieuwing
kunnen beroepen, tenzij ze dit bij het aangaan van de Huurovereenkomst
van bepaalde duur schriftelijk hebben bedongen en daarbij een termijn voor
verlenging of vernieuwing hebben bepaald.
13.4 In geval het Verhuurde Materieel evenwel door de Klant-Huurder op de
contractuele einddatum van de Huurovereenkomst niet wordt teruggegeven
aan de Leverancier, zal de Huurprijs bij wijze van gebruiksvergoeding verder
worden aangerekend tot de dag dat het Verhuurde Materieel effectief door de
Klant-Huurder wordt teruggegeven op een vestiging van de Leverancier, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
13.5 De Leverancier kan de Huurovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege
beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de Klant-Huurder recht
heeft op schadevergoeding:
13.5.1 Bij ernstige schade aan het Verhuurde Materieel;
13.5.2 Bij diefstal of verlies van het Verhuurde Materieel;
13.5.3 Wanneer de krachtens deze of enige andere Huurovereenkomst voor
rekening van de Leverancier zijnde onderhouds- en/of reparatiekosten
een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan de Leverancier bij het
aangaan van de Huurovereenkomst redelijkerwijze kon verwachten;
13.5.4 Indien de Klant-Huurder zijn verplichtingen die voortvloeien uit de
Huurovereenkomst niet respecteert .
13.6 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Huurovereenkomst
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden
te beschouwen lastens de Klant-Huurder in geval van faillissement,
gerechtelijk akkoord of daarmee gelijkgestelde gerechtelijke procedure,
uitstel van betaling, kennelijk onvermogen van de Klant-Huurder, toelating
van de Klant-Huurder onder de bescherming van de WCO, ontbinding, in
vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding
voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij
een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, verkoop, overdracht,
vestiging in een ander land, inpandgeving, inbreng in een vennootschap van
zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de Klant-Huurder, alsook wanneer
een Klant-Huurder niet tijdig een wissel accepteert.
13.7 Wanneer een Huurovereenkomst wordt verbroken door de Klant-Huurder of
wordt ontbonden lastens de Klant-Huurder verbindt de Klant-Huurder zich
er toe om binnen de acht (8) dagen een verbrekingsvergoeding te betalen,
bepaald in overeenstemming met Art. 13.8.
13.8 Indien een Huurovereenkomst van een bepaalde duur die zestig (60) maanden
of meer bedraagt, bij toepassing van de vorige paragraaf wordt beëindigd,
zal de Leverancier bovendien recht hebben op schadevergoeding en/of
verbrekingsvergoeding ten laste van de Klant-Huurder, die forfaitair wordt
bepaald op 20 % van de Huurprijs voor de nog niet verlopen periode, met een
minimumbedrag gelijk aan de Huurprijs over vier (4) maanden, onverminderd
het recht voor de Leverancier om een grotere schadevergoeding te vorderen
indien de reële schade groter is.
Art. 14 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid van de Klant-
Huurder
14.1 De Klant-Huurder draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van het
Verhuurde Materieel vanaf het moment van de levering tot op het ogenblik
dat het Verhuurde Materieel effectief wordt teruggegeven op een vestiging
van de Leverancier of door laatste wordt teruggenomen.
14.2 Indien werd overeengekomen dat de Leverancier of transporteur het
Verhuurde Materieel ter beschikking van de Klant-Huurder zal stellen buiten
een vestiging van de Leverancier, draagt de Klant-Huurder niettemin alle
risico’s en verantwoordelijkheden vanaf het ogenblik dat het Verhuurde
Materieel deze vestiging van de Leverancier verlaat.
14.3 Voor rekening van de Klant-Huurder zal de Leverancier volgende zaken
uitvoeren of volgende schade herstellen, zonder dat deze opsomming
exhaustief is: herstellingen ten gevolge van aanrijding, overbelasting,
onbevoegd gebruik of nalatigheid; schade aan de onderzijde van het
Verhuurde Materieel, banden, glasbreuk, dak, interieur, spiegels,
lichtelementen; schade ingevolge verkeerd of onvoorzichtig gebruik; schade
ingevolge bevuiling met verf en/of bestickering; schade aan persoonlijke
objecten en verlies en/of beschadiging van de sleutel; schade als gevolg
van verwaarlozing, poging tot diefstal, diefstal, poging tot inbraak,
inbraak of vandalisme; verkeerd gebruik zoals beschreven in Art. 8.7 van
deze Bijzondere Voorwaarden; schade door een exclusieve fout en/of het
opzettelijk toebrengen van schade; boetes of andere heffingen opgelegd
wegens feiten of gebeurtenissen, welke tijdens de huurperiode met
betrekking tot het Verhuurde Materieel hebben plaatsgevonden. De Klant-
Huurder is gehouden de Huurprijs te betalen tijdens de periode waarin de
Leverancier de hierboven beschreven herstellingen uitvoert.
14.4 De Klant-Huurder is eveneens aansprakelijk voor de stoffelijke en
lichamelijke schade, die door het gebruik van het Verhuurde Materieel
aangebracht wordt aan derden, aan de Klant-Huurder zelf of aan personeel
van de Klant-Huurder of van één van zijn aangestelden.
Art. 15 Teruggave van het Verhuurde Materieel
15.1 De Klant-Huurder brengt het Verhuurde Materieel op eigen kosten en op de
dag waarop de Huurovereenkomst een einde neemt, uiterlijk om 17 uur (5.00
PM), terug naar een vestiging van de Leverancier. De Klant-Huurder kan de
Leverancier verzoeken het Verhuurde Materieel, op kosten van de Klant-
Huurder, te komen ophalen.
15.2 Het Verhuurde Materieel dient in perfecte staat van onderhoud,
schoongemaakt, in goede werking en vergezeld van alle bijhorende
documenten te worden terugbezorgd.
15.3 Onverminderd het recht van de Leverancier zoals voorzien in art. 13.4, kan
de Leverancier de Klant-Huurder een schadevergoeding vragen van 150 EUR
per kalenderdag vertraging, indien het Verhuurde Materieel laattijdig wordt
terugbezorgd.
15.4 Na beëindiging van de Huurovereenkomst controleert de Leverancier het
Verhuurde Materieel binnen de twee (2) weken op schade en gebreken.
Indien de Leverancier schade en/of gebreken vaststelt dan stelt hij
daarvan een schadebestek op dat hij schriftelijk overmaakt aan de Klant.
De Klant heeft gedurende vijf (5) werkdagen na de verzending daarvan de
tijd om dit schadebestek per e-mail of fax te betwisten. Bij gebrek aan
dergelijke betwisting binnen voormelde termijn wordt de Klant geacht zijn
aansprakelijkheid voor de schade en/of gebreken te aanvaarden en akkoord
te gaan met de terugbetaling van de bedragen vervat in het bestek van de
Leverancier.