ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1 Toepasbaarheid
1.1 Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding
tussen VANHEEL COMMV (hierna “de Leverancier” te noemen) en de Klant-
Koper, respectievelijk de Klant-Huurder (hierna gezamenlijk “Klant” te
noemen) uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden, de
van toepassing zijnde Bijzondere Voorwaarden, evenals, waar van toepassing
en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte en/of het onderhoudscontract.
De rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant wordt dus steeds
beheerst door
1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden; en
1.1.2 De Bijzondere Voorwaarden - Verkoop Materieel; en/of de Bijzondere
Voorwaarden - Verkoop Onderdelen; en/of de Bijzondere Voorwaarden
- Verhuur Materieel; en/of de Bijzondere Voorwaarden - Onderhoud en
Herstel, en, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld
1.1.3 De Offerte en/of het onderhoudscontract.
1.2 De Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde Bijzondere Voorwaarden
zijn geldig vanaf schriftelijke bevestiging door de Leverancier van de door de
Klant geplaatste bestelling of feitelijke levering door de Leverancier, en worden
verder in deze Algemene Voorwaarden, in de Bijzondere Voorwaarden tezamen,
evenals, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte
en/of het onderhoudscontract, aangeduid als de “Koopovereenkomst”, of de
“Huurovereenkomst”, of de “Onderhoudsovereenkomst”, hierna gezamenlijk de
“Overeenkomst” te noemen.
1.3 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden, de
Bijzondere Voorwaarden en, waar van toepassing en voor zover deze werden
opgesteld, de Offerte en/of het onderhoudscontract, zullen bepalingen
in het onderhoudscontract voorrang krijgen op tegenstrijdige bepalingen
in de Offerte, bepalingen in de Offerte voorrang hebben op tegenstrijdige
bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden, en bepalingen in de Bijzondere
Voorwaarden voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de Algemene
Voorwaarden.
1.4 Het verzuim of uitstel van de Leverancier in het (gedeeltelijk) handhaven van
een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand
van eender welke van zijn rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de
toekomst.
1.5 De Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen
van de Overeenkomst te wijzigen.
1.5.1 De Klant-Koper wordt van deze wijziging schriftelijk op de hoogte
gebracht. Bij ontstentenis van reactie van de Klant-Koper binnen de
vijftien (15) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving wordt de
Klant-Koper geacht de wijzigingen integraal en onherroepelijk aanvaard
te hebben.
1.5.2 De Klant-Huurder wordt van deze wijziging schriftelijk op de hoogte
gebracht. De Klant-Huurder zal de gewijzigde Huurovereenkomst
ondertekend en ten laatste binnen de 24 uren na ontvangst ervan
terugsturen per fax of e-mail. Stuurt de Klant-Huurder binnen
voormelde termijn geen ondertekende gewijzigde Huurovereenkomst
terug, dan wordt hij door het louter verder gebruik van het Verhuurde
Materieel vermoed de gewijzigde Huurovereenkomst te hebben aanvaard.
1.6 De Klant kan niet eenzijdig of stilzwijgend van de Overeenkomst afwijken,
op welke wijze ook (o.a. door een loutere gedraging). De Overeenkomst
sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden
van de Klant uit. De Klant erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere
voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.
1.7 De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge
afspraken, contracten, voorstellen verbintenissen die betrekking hebben op
hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Overeenkomst, en die aan de
datum van de Overeenkomst zouden voorafgaan.
Art. 2 Offertes en bestellingen
2.1 Offertes zijn kosteloos, gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar.
Aangeboden prijzen worden gedurende dertig (30) kalenderdagen
gewaarborgd. Offertes betreffen slechts een voorstel van de Leverancier en
binden de Leverancier niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Enkel
de schriftelijke aanvaarding van de bestelling door de Leverancier doet de
Overeenkomst ontstaan.
2.2 De Leverancier gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door
de Klant verstrekte gegevens correct zijn en mag deze dan ook als basis
voor haar Offerte gebruiken. Indien de Klant een bestelling plaatst door zelf
referenties van de Leverancier te citeren, gaat de Leverancier er van uit dat
deze met de effectief gewenste Goederen overeenstemmen.
2.3 Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van
uitrusting en opties en overige aanduidingen van machines en onderdelen,
prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in de catalogus van de Leverancier of
op de website van de Leverancier of demonstratiemodellen zijn weliswaar zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter
informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.
2.4 De verkoop van machines, toebehoren en/of onderdelen kan plaatsvinden
tegen inkoop van een gebruikte machine van de Klant-Koper. De Leverancier
zal in beginsel uitsluitend voor – naar het oordeel van de Leverancier – goed
werkende machines, toebehoren en/of onderdelen een overnamebod doen.
Indien de Leverancier akkoord gaat met de inkoop van machines, toebehoren
en/of onderdelen die gebreken vertonen, dan dient de Klant-Koper de
gebreken schriftelijk en zo volledig en gedetailleerd mogelijk te signaleren.
Indien blijkt dat de in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen meer
gebreken vertonen dan blijkt uit de schriftelijke mededeling van de Klant-
Koper, dan zal de Leverancier de reparatiekosten automatisch in mindering
brengen van de overeengekomen overnameprijs. Werkbons uitgaande
van de Leverancier gelden in dat geval als bewijs van door de Leverancier
uitgevoerde en door de Klant-Koper te dragen herstellingswerken. De
eventueel in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen worden pas
eigendom van de Leverancier zodra deze de feitelijke levering daarvan heeft
aanvaard. Aanvaarding geschiedt zeven (7) werkdagen na ondertekening van
de vrachtbrief voor ontvangst door de Leverancier. Tot dat tijdstip zijn de in te
kopen machines, toebehoren en/of onderdelen in ieder geval eigendom van
de Klant-Koper en blijven alle risico’s en kosten voor diens rekening.
Art. 3 Voorwerp
3.1 Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven en omvat
de uitdrukkelijk beschreven machines, toestellen, toebehoren, apparatuur,
hulpstukken, onderdelen, onderhouds- en/of hersteldiensten en installatie.
Het voorwerp wordt hierna, afhankelijk van de specifieke context, aangeduid
als het “Verkochte Materieel”; of ”Product”; of het “Verhuurde Materieel”; of
het “Onderhoud”, allen gezamenlijk “Goederen” te noemen.
3.2 De Klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van de Goederen. De
Goederen zijn standaardgoederen welke niet specifiek voor de behoeften
van de Klant gecreëerd werd, of goederen die de Leverancier op vraag van de
Klant aan door de Klant omschreven specificaties aanpaste. De Leverancier
heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de Goederen
niet aan de specifieke behoeften en het beoogde doel en gebruik van de
Klant beantwoorden, wanneer de Goederen aan de door de Klant omschreven
specificaties beantwoorden.
3.3 De Klant erkent dat de Leverancier of een van diens verbonden
vennootschappen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele
eigendomsrechten die betrekking hebben op de Goederen en de naam en het
logo waaronder zij door de Leverancier verstrekt worden en verbindt er zich
toe om hierop geen enkele aanspraak te maken.
Art. 4 Koopprijs en Huurprijs
4.1 De prijs voor de Goederen, wordt bepaald in de Overeenkomst (hierna
“Koopprijs” (indien het gaat om prijs van het Verkochte Materieel, Producten
of Onderhoud), respectievelijk “Huurprijs” te noemen). De Koopprijs,
respectievelijk Huurprijs, is exclusief BTW, belastingen, taksen en heffingen,
in- of uitvoerrechten, en omvat evenmin de kosten voor de verzekering,
van levering of afhaling van de Goederen en de kosten van verbruik (zoals
brandstof), en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q.
ingebruikstelling (hierna de “Kosten” te noemen). De Kosten zijn ten laste
van de Klant en zullen afzonderlijk worden gefactureerd, en zijn exclusief
BTW, belastingen en heffingen.
Art. 5 Betaling
5.1 Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle facturen van
de Leverancier betaalbaar op de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde
vervaldag via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur
met de op de factuur aangegeven vermelding.
5.2 De Klant is niet gerechtigd om betaling van de Koopprijs, respectievelijk
Huurprijs, op te schorten en/of uit te stellen, noch om aan schuldvergelijking
te doen ten opzichte van de Leverancier, zelfs in het geval van eender welke
klacht die verband zou houden met de (gedeeltelijke) uitvoering van de
Overeenkomst en voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van
een gerechtelijke procedure. De Klant wordt bijgevolg nooit ontslagen van
zijn plicht tot betalen van de Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, binnen de
overeengekomen termijn.
5.3 De Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, en de Kosten zijn slechts effectief
betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Leverancier zijn
ontvangen.
5.4 Indien de Leverancier schriftelijk instemt met betaling via cheque of
wisselbrief, geldt het trekken van een wissel of cheque slechts als betaling
op de dag dat de Leverancier onvoorwaardelijk het wissel- of chequebedrag
ontvangen heeft. Daarenboven houdt het trekken en/of aanvaarden van
wissels of andere verhandelbare documenten geen schuldvernieuwing in en
vormt geen afwijking van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden.
5.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de
vervaldag zoals bepaald in de Overeenkomst, is er van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 15 % per op
het gehele openstaande bedrag en dit vanaf de kalenderdag volgend op de
vervaldatum tot aan volledige betaling. Bovendien is de Klant in voormeld
geval onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
een forfaitaire schadevergoeding ad 15% op het openstaande saldo
verschuldigd met een minimum van 125 EUR, zelfs bij het toekennen van
termijnen van respijt, onverminderd het recht van de Leverancier om een
hogere schadevergoeding te vorderen.
5.6 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele
factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen
facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
onmiddellijk opeisbaar.
5.7 Ingeval de Leverancier kennis neemt van enige omstandigheid die de
financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen
beïnvloeden, alsook wanneer een Klant niet tijdig een wissel accepteert,
worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Klant verschuldigd is aan
de met de Leverancier verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar,
zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.
5.8 Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde
blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden tot nakoming van zijn verbintenissen krachtens de Overeenkomst.
Art. 6 Retentierecht
6.1 Ingeval van wanbetaling heeft de Leverancier een retentierecht op alle
voorwerpen en documenten die hem door de Klant overhandigd werden
tot aan de volledige betaling van de Kooprijs, respectievelijk Huurprijs, de
Kosten, en alle mogelijke intresten en bijkomende invorderingskosten.
Art. 7 Levering
7.1 De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering
opgegeven en zijn daardoor niet bindend, behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
7.2 Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes,
schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst lastens de Leverancier,
noch tot weigering van de Klant om de geleverde Goederen in ontvangst te
nemen.
7.3 Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts
een aanvang nadat de Leverancier in het bezit is gesteld van alle inlichtingen
en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.
7.4 Ingeval de Leverancier zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot
schadevergoeding bij laattijdige levering zou verbonden hebben in de
Overeenkomst, is deze schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Klant
de Leverancier per aangetekende brief, binnen de dwingende termijn van vijf
(5) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de leveringstermijn, in gebreke
heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn met als bijlage
een bewijs van de geleden schade. De Leverancier zal evenwel niet tot
schadevergoeding zijn gehouden indien de laattijdige levering het gevolg is
van Overmacht, of te wijten is aan de Klant. In dit laatste geval is de Klant
gehouden tot vergoeding van de geleden schade en kosten. In alle geval is de
eventuele schadevergoeding wegens laattijdige levering steeds beperkt tot
0,5 % van de Koopprijs, respectievelijk de Huurprijs, per volledige week van
laattijdige levering volgend op de 21ste werkdag van de leveringsdatum, met
een maximaal bedrag van 5% van de Koopprijs, respectievelijk de Huurprijs.
7.5 Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de
Klant weigert verdere levering te aanvaarden of wanneer de Klant verdere
levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van de reeds geleverde
Goederen onmiddellijk opeisbaar en is de Klant een schadevergoeding
verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op minimaal 35% van de
Koopprijs, respectievelijk de Huurprijs, van het niet-uitgevoerde deel van
de Overeenkomst, onverminderd het recht van de Leverancier om hogere
schadevergoeding te vorderen.
Art. 8 Overmacht
8.1 In geval van Overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt de levering
opgeschort zolang de toestand van Overmacht de Leverancier de uitvoering
van de Overeenkomst onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid
van de Leverancier de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden.
8.2 Overmacht geeft de Klant recht noch op ontbinding, noch op
schadevergoeding, noch op verbreking van de Overeenkomst.
8.3 Onder Overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend
is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, Lock-out,
staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan
grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden,
vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, wanneer de onderhouds- en/
of reparatiekosten van het Verhuurde Materieel voor rekening van de
Leverancier aanzienlijk hoger zijn dan wat de Leverancier kon verwachten,
wanneer een noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken
of niet wordt verlengd en alle omstandigheden die buiten de wil van de
Leverancier de normale gang van zaken verstoren.
Art. 9 Aansprakelijkheid
9.1 De gehele aansprakelijkheid van de Leverancier tegenover de Klant (daden
gesteld door of nalatigheid van zijn bestuurders, werknemers, agenten en/
of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de
Overeenkomst is beperkt door wat volgt.
9.2 Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de niet-naleving door
de Leverancier van de expliciete verbintenissen die hij aanging krachtens
de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot de
aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
9.3 Indien de Leverancier aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met
Art. 9.2, kan de Leverancier nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien
van de Klant voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot,
verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.
9.4 Indien de Leverancier aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming
met Art. 9.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder
geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs, respectievelijk
Huurprijs, BTW en Kosten exclusief.
9.5 De Klant, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade
veroorzaakt door een gebrek in de geleverde Goederen, die door de Klant aan
derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een
regresvordering in te stellen tegen de Leverancier.
Art. 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
bepaald in de Overeenkomst, heeft de Leverancier het recht om elke nieuwe
Overeenkomst met de Klant te weigeren of elke lopende Overeenkomst met
de Klant op te schorten of te verbreken, zonder dat de Klant recht heeft op
enige schadevergoeding.
10.2 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 10.1, heeft de Leverancier het
recht om de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op
te schorten of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, indien na of
voor het sluiten of begin van uitvoering van de Overeenkomst, de Leverancier
kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant
op substantiële wijze zou kunnen verslechten of indien het voor de Leverancier
duidelijk is dat de Klant zich schuldig zal maken aan een wezenlijke
tekortkoming. De Leverancier zal de Klant in voorkomend geval schriftelijk
over haar beslissing informeren.
10.3 In de gevallen bedoeld in Art. 10.1 en 10.2 is de Klant aansprakelijk voor alle
schade die de Leverancier zou lijden.
Art. 11 Varia
11.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal
geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. De
partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming,
de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde of
grotendeels dezelfde economische impact als de nietige bepaling.
11.2 Gedurende de Leverancier-Klant commerciële relatie, zal de Leverancier
of een met hem verbonden onderneming de door de Klant meegedeelde
informatie (hierna “Data” genoemd), in zijn klanten relatie database bewaren
conform alle wettelijke bepalingen op de bescherming van gegevens. Als
de Klant de Data wil raadplegen of wijzigen, moet hij dit aan de Leverancier
verzoeken door aan diens bevoegde afdeling een aangetekend schrijven
te sturen. De Leverancier zal de Data op geen enkele wijze meedelen aan
derden die niet aan hem verbonden zijn.
11.3 Worden als werkdagen beschouwd: maandag tot en met vrijdag, behalve
indien deze dag een wettelijke feestdag in België is.
11.4 Tenzij in de Overeenkomst anders aangeduid, wordt als een schriftelijke
kennisgeving beschouwd: alle op schrift gestelde mededelingen van de
ene naar de andere partij, met inbegrip van (i) email gericht aan het tussen
partijen overeengekomen e-mailadres of (ii) fax.
11.5 Enkel de Algemene en Bijzondere Verkoopvoorwaarden in de volgende
taalversies zijn authentiek: Nederlands, Frans en Engels. Indien de Verkoper
andere taalversies van de Algemene en de Bijzondere Verkoopvoorwaarden
beschikbaar stelt, zijn deze louter informatief en kunnen de partijen er geen
rechten aan ontlenen.
Art. 12 Overdracht
12.1 De Leverancier mag de Overeenkomst of een deel ervan aan iedere persoon,
firma of bedrijf overdragen of uitbesteden door middel van onderaanneming.
12.2 De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst of een deel ervan aan een
derde over te dragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de
Leverancier.
Art. 13 Toepasselijk recht
13.1 Voor hetgeen niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst tussen partijen werd
geregeld, verwijzen zij naar het Belgisch recht. De toepassing van het Weens
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Art. 14 Bevoegdheid
14.1 Enkel de materieel bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de
maatschappelijke zetel van de Leverancier gelegen is, is bevoegd om van
eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de Leverancier verkiest om het
geschil aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de
Klant of de Rechtbank van de plaats van uitvoering van de Overeenkomst.
14.2 Vorige paragraaf zal uitgelegd worden in het voordeel van de Leverancier,
zodoende zal de Leverancier het recht hebben, naar zijn eigen goeddunken,
afstand te doen van de exclusieve bevoegdheid zoals uiteengezet in Art.
14.1, en desgevallend procedures in elke andere bevoegde rechtbank kunnen
inleiden.